คณาจารย์ | Academic Staff

อ.อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย

Umboon Chareatratchai
Lecturer
หัวหน้าสาขาวิชา
Room : CAE202
Contact : umboon.ch@ksu.ac.th

อ.รณชัย สังหมื่นเม้า

Ronnachai Sangmunemao
Lecturer
ประธานหลักสูตร วศ.บ.
Room : CAE201
Contact : ronnachai.sa@ksu.ac.th

อ.กำธร สารวรรณ

Kamthorn Sarawan
Lecturer
ประธานหลักสูตร ปวส.
Room : CAE202
Contact : kamthorn.sa@ksu.ac.th

อ.ดร.ธนกร ญานกาย

Thanakorn Yarnguy
Lecturer
Room : CAE202
Contact : thanakorn.ya@ksu.ac.th

อ.ดร.อัจฉรา ชุมพล


Atchara Choompol
Lecturer
Room : CAE202
Contact : atchara.ch@ksu.ac.th

อ.สรายุทธ ฐิตะภาส

Sarayut Thitapars
Lecturer
Room : CAE201
Contact : sarayut.th@ksu.ac.th

อ.วรพจน์ สมมูล


Worapot Sommool
Lecturer
Room : CAE201
Contact : worapot.so@ksu.ac.th

อ.ภูริ จันทิมา


Phoori Chantima
Lecturer
Room : CAE201
Contact : phoori.ch@ksu.ac.th

อ.อภิชัย สารทอง


Apichai Sarnthong
Lecturer
Room : CAE201
Contact : apichai.sa@ksu.ca.th

อ.สรายุทธ กรวิรัตน์


Sarayut Gonwirat
Lecturer
Room : CAE201
Contact : sarayut.go@ksu.ac.th

Copyright © 2017. All rights reserved.