คณาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย
(ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ)

ระดับปริญญาโท วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาตรี วส.บ. วิทยาการสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงานวิจัย

2560, การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานกระบวนการผลิตท่อ กรณีศึกษาบริษัท XYZ จำกัด. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK 2017)
2560, การปรับปรุงการทำงานเชิงทวีผล กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK 2017)

อาจารย์ธนกร ญานกาย

ระดับปริญญาเอก ปร.ด สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานวิจัย

อาจารย์รณชัย สังหมื่นเม้า
ประธานหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ

ระดับปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลงานวิจัย
2561, การพัฒนาสื่อการสอนแบบจำลองคลังสินค้าด้วยวิธีความเป็นจริงเสริม. Industrial Engineering Network Conference 2018: IE Network 2018
2560, การจัดสรรพลังงานและแบนด์วิธแบบร่วมมือบนระบบเครือข่ายไร้สาย โดยใช้ทฤษฎีเกม. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560

อาจารย์อัจฉรา ชุมพล

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานวิจัย
2561, The Removal of Redundant Features for Opinion Classification on Social Network. International Journal on Information System, Computer Engineering & Application ICISCEA 2018)
2559, Detecting Thai Messages Leading to Deception on Facebook. Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making, 5th International Symposium, IUKM 2016, Da Nag,Vietnam

อาจารย์กำธร สารวรรณ
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการงานทะเบียนและประมวลผล

ระดับปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ภูริ จันทิมา

ระดับปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาไฟฟ้าโทรคมนาคม, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต

ผลงานวิจัย
2559, A Sensor Node Prototype For Real-Time Rice Whiteness Measurement, 13th International Joint
Conference on Computer Science and Software Engineering (), Khonkaen,Thailand. July, 2016

อาจารย์สรายุทธ กรวิรัตน์

(ลา) ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Copyright © 2017. All rights reserved.