อบรมหุ่นยนต์

หน้าหลัก             สมัครเข้าร่วมอบรม             สมัครแข่งขัน             กติกา             หนังสือนำส่ง

หลักการและเหตุผล

            การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรม (New S-Curve) ก็คือ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้พ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นต่ำ มาสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้ขั้นสูง ทั้งนี้ ความต้องการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมส่วนใหญ่มาจาก 3 อุตสาหกรรมหลัก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ

           คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีการกำหนดจุดเน้น (Focus/Flagship) ในประเด็น “ระบบการผลิตอัตโนมัติและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและกำลังคนที่มีสมรรถนะ รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Cure) ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New Growth Engines)  และเป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไทย ดังนั้นเป้าหมายหลักเพื่อเป็นที่พึ่งด้านวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง และการพัฒนาประเทศต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (STEM Education) การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดและส่งผ่านความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน ทั้งนี้เยาวชนจำนวนไม่น้อยที่ขาดโอกาสในการแสวงหาความรู้และทักษะรวมทั้งเวทีในการแข่งขัน  ซึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์มีจุดประสงค์หลักๆ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประดิษฐ์ด้านโครงสร้าง วงจรอิเล็กทรอนิกส์การออกแบบ การเขียนโปรแกรม การแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม

          ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางศึกษาได้มีโอกาสอบรมพัฒนาหุ่นยนต์และเข้าร่วมแข่งขัน และได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้การแข่งขันหุ่นยนต์เป็นสื่อในการเรียนรู้  ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในอนาคตและเป็นพื้นฐานการขับเคลื่อนการนวัตกรรม นำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1 เพื่อพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน นักศึกษา ด้านโปรแกรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Robotics and Smart Technology)

2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้บูรณาการการเรียนรู้ STEM Education ผ่านการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์

3 ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ร่วมกัน

Copyright © 2017. All rights reserved.