Portfolio

Portfolio

📱💻โครงการจัดทำportfolio สำหรับนักเรียน ชั้น ม.6 เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา📣

🌐จัดขึ้นวันที่ 4 ธันวาคม 2562 08.00 เป็นต้น ไป 🥎🥎
ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รับจำนวน 30 คนเท่านั้น

โครงการดีๆ สำหรับน้องที่กำลังจะเข้าเรียต่อในระดับอุดมศึกษา

เรียนรู้กับการทำ Portfolio ฉบับเร่งรัด แบบเรียบง่าย สวยงาม 💓💯

เอกสารที่ต้องเตรียมในวันอบรม
1. รูป ถ่าย
2. ภาพใบประกาศ
3. ภาพกิจกรรม
4. ประวัติส่วนตัว / ประวัติการศึกษา
5. Flash Drive

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

https://forms.gle/p1wyozrNJfY1TKdq9

Copyright © 2017. All rights reserved.