การประชุมพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร ปวส.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ 2562)

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตร ปวส.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ 2562) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 และวิพากษ์หลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

โดยหลักสูตร ปวส.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ 2562) เป็นการพัฒนาหลักสูตรใหม่ด้วยยึดพื้นฐานของหลักสูตร ปวส.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งทำการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้คำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้

การประชุมพัฒนาหลักสูตร

การประชุมวิพากษ์หลักสูตร

Copyright © 2017. All rights reserved.