การประชุมพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง 2562)

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมศาตร์บัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง 2562) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 และวิพากษ์หลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง 2562 โดยทำการปรับปรุงจากหลักสูตร วิศวกรรมศาตร์บัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี. พ.ศ. 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้คำชี้แนะและการปรับปรุงให้หลักสูตรมีมาตรฐาน

การประชุมพัฒนาหลักสูตรฯ

 

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรฯ

 

Copyright © 2017. All rights reserved.