หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

ที่มาและความสำคัญของโครงการ            ประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

          ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 9216/2563 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จึงมีความประสงค์จัดโครงการโครงการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อกระตุ้นส่งเสริมตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าในทิศทางที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน

        คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงจังหวัดกาฬสินธุ์   จึงได้มีการกำหนดรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2 หลักสูตร 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งรายวิชาต้องมีการเชื่อมโยงกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยคำนึงถึง ครูผู้สอน ห้องปฏิบัติการ และความพร้อมด้านอื่น ๆ เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐานของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่กำหนดไว้ทุกประการ ซึ่งเป็นรายวิชาที่สอนเดิมอยู่แล้วในโรงเรียน โดยมีการปรับคำอธิบายรายวิชาและแผนการสอนสอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยโดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) มีจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนกมลาไสย 2. โรงเรียนร่องคำ 3. โรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ วัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อให้นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อนักเรียนมีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นักเรียนสามารถนำรายวิชาที่ได้ศึกษามาเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยลดเวลาเรียนในระดับอุดศึกษาได้ จบการศึกษาได้เร็วขึ้นและสามารถออกไปประกอบอาชีพได้เร็วขึ้น

คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

     2. มีความประพฤติเรียบร้อย

     3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

     4. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

โดยสิ่งที่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ

     1. ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตรและจะสามารถยื่นคำร้องในปีแรกเพื่อขอใช้ผลการเรียนเทียบโอนหน่วยกิต หากได้ Certificate

     2. ลดเวลาเรียน ลดรายจ่าย สามารถไปประกอบอาชีพได้เร็วขึ้น

     3. ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมทักษะความรู้ ในรายวิชาที่ลงทะเบียน พร้อมใบรับรองผ่านการอบรม

     4. ใช้บริการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และห้องปฏิบัติการของหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ

          โดยการเชื่อมโยงการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิดขึ้นจาก รายวิชาที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนจะเรียนทฤษฎีที่มีอาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาและจัดกระบวนการเรียนสอนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และเรียนปฏิบัติผ่านโรงเรียนและครูเป็นอาจารย์สอนร่วมในชั่วโมงปฏิบัติ และมีค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ สำหรับ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่าย อบรม และอบรมเพิ่มความเชี่ยวชาญให้กับคุณครูประจำรายวิชา

Copyright © 2017. All rights reserved.