ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (2 ปี)

เรียนเกี่ยวกับอะไร?

ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม ระบบการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรม การพัฒนาเว็บไซต์ ฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things เช่น สมาร์ฟาร์ม บ้านอัตโนมัติ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร?

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ม.6

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา

ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ด้านการติดตั้ง การดูแล การแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในองค์กรของรัฐ เอกชน รวมถึงระบบการผลิตอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม

Copyright © 2017. All rights reserved.