ค่าเทอมและทุนการศึกษา

ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (2 ปี)

ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1,000 บาท (เก็บครั้งเดียว)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม)  แบบเหมาจ่าย

  • ภาคการศึกษาปกติ 5,650 บาท/เทอม
  • ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2,000 บาท/เทอม

รวมตลอดหลักสูตร 24,600 บาท

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ ปวส. พ.ศ. 2560

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (3 ปีครึ่ง)

ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1,000 บาท (เก็บครั้งเดียว)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม)  แบบเหมาจ่าย

  • ภาคการศึกษาปกติ 10,150 บาท/เทอม
  • ภาคการศึกษาฤดูร้อน 3,500 บาท/เทอม

รวมตลอดหลักสูตร 81,200 บาท

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีการผลเรียนดี

Copyright © 2017. All rights reserved.